هدایای تبلیغاتی در صنعت هتلداری و گردشگری

هدایای تبلیغاتی صنعت گردشگری برگرفته از سوغات و صنایع دستی شهرهای مختلف ایران با رویکرد حمایت از جامعه محلی به منظور آشنایی بیشتر گردشگران از این صنعت می باشد امروزه گسترش صنعت گردشگری لزوم شناسایی صنایع دستی و سوغات خوردنی و نوشیدنی و نیاز دنیای تبلیغات به محصولات نو و خلاق را افزایش داده است